Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Cégnév: Somogyvári és Fiai Kft.
Székhely: 1147 Budapest Telepes utca 45. fszt.12
mail: hello@fiskepulver.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-692681
Jegyzi: Budapesti Cégbíróság

Bankszámlaszám: Otp Bank : 11714006-20451075

(a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.sveunor.hu és/vagy www.fiskepulver.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal /kapcsolt weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: sveunor.hu és/vagy fiskepulver.hu  Webáruház) keresztül történik.

1.2. A sveunor.hu és/vagy fiskepulver.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A sveunor.hu és/vagy fiskepulver.hu  webáruház szolgáltatásait valamennyi, a weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés létrejötte nem kötött előzetes regisztrációhoz de mindenképp kötelező a megrendelő adatlap valamennyi csillaggal jelőlt mezőjének kitöltése és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “pénztár és a ” folytatás megerősítésével kezdődik.  A megrendelést banki előreutálással vagy utánvétellel lehet  leadni. Banki előreutalás esetén a termék szállíítása csak az öszeg beérkezését követően kezdődik meg. A megrendelést követően emilben értesítjük a megrendelőt vásárlásának részleteiről. Az email tartalma: Megrendelő neve, számlázási cím, szállítási cím, fizetési mód, bruttó végösszeg, reklamáció,  A felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A visszaiagzoló email még nem számi végleges vásárlásnak, az  csak abban az esetben jön létre, ha a befizetés valamely módon visszaigazolást nyer. Ezt

1.5. Ügyfélszolgálat: 06-70/621 0404

  1. A megrendelés

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, bruttó (ÁFA-t tartalmazó) ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és az 1.4 pont szerint visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre, vagy átvevőpontra.

3.2. Szolgáltató szállító partnere a megrendelt árut 2 munkanapon belül reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

3.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

3.4. Fizetési lehetőségek:  utánvét, banki előreutalás, vagy Paypal fizetési rendszeren keresztül, előre átutalás. Előre átutalás esetén a csomagot csak akkor adjuk át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett a bankszámlánkra.

3.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

3.7. A házhozszállítás díja Magyarországon 12 Fiskepulver halpor megrendelése alatt 1790 Ft egységesen, efelett a házhozszállítás díjtalan.

  1. Garancia, szavatosság, elállási jog

4.1 Elállási jog tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre : 1147 Budapest Telepes utca 45. fszt.12
hello@fiskepulver.hu
06-70/621 0404

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (pl utánvételes fizetés helyett banki átutalás); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállásinyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli

4.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletében foglaltak érvényesek.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

Felhívnánk az Ügyfél szíves figyelmét a 14. 29 paragrafus d, és e pontjára:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

  1. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  2. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Tehát élelmiszerek, étrend kiegészítők elállási jogával csak bontatlan csomagolásban, lejárati időn belül van mód állni.

4.3. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet érvényes.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14060.pdf

  1. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a  Somogyvári és Fiai Kft 1147 Budapest Telepes utca 45. fszt.12 által a sveunor.hu és/vagy fiskepulver.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az MPL szállítmányozási vállalathoz a pontos háthozszállítás érdekében. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, település, város, utca, házszám, emelet, ajtó, telefonszám, e-mail cím.

  1. Egyebek

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.